Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020

28. 5. 2017

NÁKLADY 

          v tis. Kč
číslo účtu           Název ukazatele 2019 2020
hlavní činnost hosp. činn. hlavní činnost hosp. činn.
501 Spotřeba materiálu 220   230  
502 Spotřeba energie 156   155  
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        
504 Prodané zboží        
506 Aktivace dlouhodbého majetku        
507 Aktivace oběžného majetku        
508 Změna stavu zásob vlastní výroby        
511 Opravy a udržování 20   20  
512 Cestovné                                  
513 Náklady na reprezentaci        
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb        
518 Ostatní služby                       134   134  
521 Mzdové náklady 1 200   1 230  
524 Zákonné sociální pojištění 350   370  
525 Jiné sociální pojištění        
527 Zákonné sociální náklady 30   31  
528 Jiné sociální náklady        
531 Daň silniční                                    
532 Daň z nemovitostí        
538 Jiné daně a poplatky        
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení        
542 Jiné pokuty a penále        
543 Dary a jiná bezúplatná předání                                      
544 Prodaný materiál        
547 Manka a škody        
548 Tvorba fondů        
549 Ostatní náklady z činnosti 20   20  
551 Odpisy dlouhodobého majetku        
552 Prodaný DNM        
553 Prodaný DHM        
554 Prodané pozemky        
555 Tvorba a zúčtování rezerv        
556 Tvorba a zúčtování opravných položek        
557 Náklady z vyřazených pohledávek        
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 10   10  
562 Úroky        
563 Kurzové ztráty        
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou        
569 Ostatní finanční náklady        
Účtová třída 5 celkem 2 140 0 2 200 0

 

VÝNOSY

 

          v tis. Kč
číslo účtu           Název ukazatele 2019 2020
hlavní činnost hosp.činn. hlavní činnost hosp. činn.
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků        
602 Výnosy z prodeje služeb 150   150  
603 Výnosy z pronájmu        
604 Výnosy z prodaného zboží        
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů        
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení        
642 Jiné pokuty a penále        
643 Výnosy z vyřazených pohledávek        
644 Výnosy z prodeje materiálu        
645 Výnosy z prodeje DNM        
646 Výnosy z prodeje DHM        
647 Výnosy z prodeje pozemků        
648 Čerpání fondů        
649 Ostatní výnosy z činnosti        
662 Úroky        
663 Kurzové zisky        
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou        
665 Výnosy z dlouhod. finančního majetku        
669 Ostatní finanční výnosy        
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy, MPSV) 1 500   1 550  
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  (provoz) 490   500  
Účtová třída 6 celkem 2 140 0 2 200 0
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 0
591 Daň z příjmu       0   0  
595 Dodatečné odvody daně z příjmu        
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 0