Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet MŠ Šemnice 2018

28. 5. 2017

NÁKLADY 

       
číslo účtu           Název ukazatele 2018
hlavní činnost hospodářská činnost
501 Spotřeba materiálu 210 000  
502 Spotřeba energie 160 000  
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek    
504 Prodané zboží    
506 Aktivace dlouhodbého majetku    
507 Aktivace oběžného majetku    
508 Změna stavu zásob vlastní výroby    
511 Opravy a udržování 20 000  
512 Cestovné                              
513 Náklady na reprezentaci    
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb    
518 Ostatní služby                       120 000  
521 Mzdové náklady 1 200 000  
524 Zákonné sociální pojištění 400 000  
525 Jiné sociální pojištění    
527 Zákonné sociální náklady 28 000  
528 Jiné sociální náklady 9 000  
531 Daň silniční                                
532 Daň z nemovitostí    
538 Jiné daně a poplatky    
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    
542 Jiné pokuty a penále    
543 Dary a jiná bezúplatná předání                                  
544 Prodaný materiál    
547 Manka a škody    
548 Tvorba fondů    
549 Ostatní náklady z činnosti    
551 Odpisy dlouhodobého majetku    
552 Prodaný DNM    
553 Prodaný DHM    
554 Prodané pozemky    
555 Tvorba a zúčtování rezerv    
556 Tvorba a zúčtování opravných položek    
557 Náklady z vyřazených pohledávek    
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 30 000  
562 Úroky    
563 Kurzové ztráty    
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou    
569 Ostatní finanční náklady    
Účtová třída 5 celkem 2 177 000 0
       

VÝNOSY

       
číslo účtu           Název ukazatele 2018
hlavní činnost hospodářská činnost
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků    
602 Výnosy z prodeje služeb 135 000  
603 Výnosy z pronájmu    
604 Výnosy z prodaného zboží    
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů    
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    
642 Jiné pokuty a penále    
643 Výnosy z vyřazených pohledávek    
644 Výnosy z prodeje materiálu    
645 Výnosy z prodeje DNM    
646 Výnosy z prodeje DHM    
647 Výnosy z prodeje pozemků    
648 Čerpání fondů    
649 Ostatní výnosy z činnosti    
662 Úroky    
663 Kurzové zisky    
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou    
665 Výnosy z dlouhod. finančního majetku    
669 Ostatní finanční výnosy    
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy, MPSV) 1 550 000  
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  (provoz) 492 000  
Účtová třída 6 celkem 2 177 000 0
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0
591 Daň z příjmu       0  
595 Dodatečné odvody daně z příjmu    
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0